Câu 26: Trong quá trình lắp dây cứu sinh có cần đạt lực căng giá trị bao nhiêu không?

Đáp: Theo như tiêu chuẩn thì chúng tôi không thấy có yêu cầu về giá trị lực căng. Nhưng thực tế để cáp không bị chùn chạm xuống máy nhà và khoảng cách khoảng 18m căng 1 lần thì chúng tôi đã có thực nghiệm kiểm tra lực căng khi đó đạt khoảng 1kN là đạt yêu cầu