Câu 25: Nếu tôi giao cho công ty được SSTC chỉ định (công ty TMS) phụ trách lắp đặt thì sau khi lắp đặt có giấy phép sử dụng(label) không?

Đáp: Nếu quý khách hàng ký kết lắp đặt với TMS (đơn vị được uỷ quyền lắp đặt chính thức các sản phẩm SSTC thì quý khách hàng sẽ được cấp giấy bảo hành lắp đặt kiêm luôn là ” GIẤY PHÉP SỬ DỤNG”(label) theo mẫu bên dưới.