Câu 13: Dây cứu sinh có cần phải kiểm định không?

Theo tôi được biết trước đây dây cứu sinh thuộc trong hệ thống chống té ngã cá nhân có trong danh mục bắt buộc kiểm định.
Tuy nhiên hiện nay điều 3.4.3 của Quy chuẩn 23 đang có hiệu lực hiện hành thì hạng mục dây cứu sinh không còn nằm trong danh mục sản phẩm bắt buộc phải kiểm định mà chỉ cần kiểm tra định kỳ là được