Câu 1: Tiêu chuẩn áp dụng của dây cứu sinh sstc ?

Sản phẩm dây cứu sinh sstc.lifeline hàng Việt Nam do công ty cổ phần an toàn sstc sản xuất căn cứ vào TCVN 8206:2009 và TCVN 8205: 2009 về hệ thống chống té ngã cá nhân-dây cứu sinh đàn hồi ngang