Thử tải tĩnh dây cứu sinh

Dây cứu sinh SSTC sau khi lắp đặt xong. Nếu do khách hàng tự lắp thì tự chịu. Nhưng nếu do đơn vị được công ty SSTC uỷ quyền cho phép(công ty TMS) lắp đặt thì sẽ được kiểm tra đầy đủ sau khi lắp đặt trước khi nghiệm thu bàn giao cho khách hàng.
Việc kiểm tra được thực hiện tối thiểu 3 điểm là điểm đầu, điểm cuối và điểm giữa bất kỳ để 1 lần nữa khẳn định rằng việc lắp đặt đạt yêu cầu