Danh mục kẹp mái tole S-5

STT Tên sản phẩm & vật liệu ĐVT Mã SP Hình ảnh Truy xuất
 1  S-5-B & Mini 01  STC00   01
 2  S-5-E & Mini 01  STC00  
 3  S-5-EF  01  STC00
 4  S-5-H & Mini  01 STC00
 5  S-5-H90 & Mini  01  STC00
 S-5-K Grip & Mini 01  STC00
 7  S-5-N & Mini  01 STC00
 S-5-N 1.5 & Mini 01 STC00
 S-5-Q & Mini 01 STC00
10   S-5-R456 & Mini 01 STC00
11  S-5-S & Mini 01 STC00
12  S-5-T & Mini 01 STC00
13   S-5-U & Mini 01 STC00
14  S-5-USF 01 STC00
15  S-5-V & Mini 01 STC00
16  S-5-Z & Mini 01 STC00
17   S-5-ZF 01 STC00