Câu 6: Tiêu chuẩn thử tải dây cứu sinh căn cứ vào tiêu chuẩn nào?

Hiện nay để thử tải dây cứu sinh chúng ta căn cứ vào 2 tiêu chuẩn
1./TCVN8206:2009
2./TCVN8205:2009