Câu 21: Sản phẩm dây cứu sinh SSTC có bán cho khách hàng tự lắp không?

Đáp: Hiện nay công ty SSTC không bán hàng trực tiếp mà uỷ quyền cho công ty Dương Luân và 1 số đại lý khác thực hiện công tác bán hàng. Nếu bạn muốn mua hàng dây cứu sinh về tự lắp thì trước hết lưu ý rằng bạn nhắm chắc có thể lắp được.

Khi đó bạn liên hệ với công ty Dương Luân 0903772042 hoặc 1 số đại lý khác mà công ty SSTC cấp phép để mua hàng về tư lắp.

Chúng tôi có bán hàng để khách hàng đủ năng lực có thể tự lắp để tiết kiệm chi phí