Câu 17: Lực siếc của bulon M12 chân đế

Đáp: Lực siếc con bulon M12 theo SSTC sử dụng là loại bulon thường cấp độ bền 5.8 nên lực siếc sẽ là 52Nm cho các bulon M12 bao gồm: 2 bulon gắn chân đế và 2 bulon liên kết chân đế vào bản mã đều cùng 52Nm là đạt yêu cầu thiết kế